การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ(ITA)

2_1 คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก(ไข้เลือดออก)

3_1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

3_2 คู่มือระบบป้องกัน.การตรวจสอบเพื่อป้องกัน

4_1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

4_2 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

4_3 แนวทางการตรวจอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่

6 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

7 ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน

8 การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

9_1 วิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

9_2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

9_3 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

10 การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน สสอ.ชัยบุรี

EB2(1) คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ(ไข้เลือดออก)

EB2(2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

EB9(4) รายงานผลการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10(2) ผลการดำเเนินการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

EB10(2.1)ขออนุมัติและขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

EB11(2) กิจกรรมการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส