การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ(ITA)2562

EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

EB2_1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

EB2_2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

EB2_3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB5 หน่วยงานเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน

EB8_1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน

EB8_2 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน

EB9_1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

EB9_2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB9_3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล

EB9_4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามประเมนผลการดำเนินงาน

EB9_5 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา กรณีมีการร้องเรียน

EB9_6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

EB9_7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB9_8 มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน

EB9_9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการประชาชน

EB10 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

EB11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB12 ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB13_1 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB13_2 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

EB15 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

EB16 กรอบแนวทางการจัดการการร้องเรียนของหน่วยงาน

EB17_1 มาตรการป้องกันการรับสินบน ในการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในเทศการปีใหม่

EB17_2 มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ

EB17_3 มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB17_4 มาตรการป้องกันการรับสินบน ในประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

EB17_5 มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

EB17_6 รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด

EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้โปร่งใส

EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB22 การประชุม/อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB23 การจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้